Huishoudelijk regelement

Bijgewerkt: 3 februari 2024

SVG
SVG
 1. Bokske – Self Storage Units is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 0512-232112.
 2. Uw unit is vrij voor u toegankelijk van 06.00 uur tot 23.00 uur, 7 dagen per week. Het is niet toegestaan om buiten deze uren in het gebouw aanwezig te zijn. Bent u toch nog in het gebouw buiten de genoemde tijden, dan gaat het alarm af. De kosten van een door u veroorzaakt alarm worden aan u doorberekend. Deze bedragen minimaal € 75,-.
 3. Gebruik van nooddeuren alleen in geval van nood. Bij onrechtmatig gebruik van een nooddeur worden de opvolgingskosten van het beveiligingsbedrijf aan u doorberekend. Deze bedragen minimaal € 75,-.
 4. Uw toegangspincode is strikt persoonlijk en mag in geen geval aan derden worden afgegeven dan wel worden onderverhuurd. Zie er ook op toe dat anderen niet met u “meeliften”.
 5. In en buiten het gebouw worden video-opnamen gemaakt door het videobewakingssysteem. Bokske – Self Storage Units kan en mag deze informatie gebruiken in geval van calamiteiten, maar ook bij overtredingen in strijd met de wet, huurovereenkomst en/of het huishoudelijk reglement.
 6. Aan onderzoeken door justitiële autoriteiten – of andere daartoe bevoegde instanties – zal Bokske – Self Storage Units altijd medewerking verlenen. Als huurder dient u dientengevolge uw medewerking te verlenen, op aanwijzing van de verhuurder.
 7. Het is de huurder niet toegestaan:
  • de box als werkplaats te gebruiken,
  • handelsactiviteiten te voeren vanuit de box,
  • de box te gebruiken als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel van een vennootschap,
  • de box te gebruiken voor illegale, criminele of immorele activiteiten alsook niet in het kader van belastingfraude,
  • zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bokske – Self Storage Units elektrische apparaten of andere toestellen / diensten aan te sluiten in de box; in geval van toegestaan gebruik van elektrische apparaten moeten deze bij afwezigheid van de Klant altijd uitgeschakeld staan,
  • in of op de box vaste installaties aan te brengen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opslagvennootschap.
 8. Het is huurder niet toegestaan om het volgende op te slaan in de box:
  • ontvlambare of oplosbare stoffen
  • vuurwerk
  • wapens
  • drugs (of andere middelen die vallen onder de Opiumwet)
  • smokkelwaar
  • gestolen of geheelde goederen
  • illegaal ingevoerde goederen
  • aan bederf onderhevige zaken
  • levende have (dieren)
 9. Voor het vervoer van goederen in het gebouw kunt u gebruik maken van transportmiddelen. Wij verzoeken u geen losse goederen in de lift te stapelen. Vervoer per transportmiddel bevordert de doorstroming waardoor iedereen gebruik kan maken van de lift.
 10. Transportmiddelen dienen na gebruik op de daarvoor aangewezen plek teruggeplaatst te worden. Indien transportmiddelen in de unit worden geplaatst, wordt € 5 kosten per dag aan u doorberekend.
 11. U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van uw unit. Aan het einde van de huurperiode dient de unit schadevrij, bezemschoon en vrij van het slot te worden opgeleverd. Indien de unit niet in goede staat wordt opgeleverd, worden schoonmaak- dan wel verwijderingskosten aan u in rekening gebracht, met een minimum van € 250,-.
 12. U bent verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van vuil en afval. Het is op straffe van een boete van minimaal € 50,- per incident, per dag en voor iedere dag dat dit incident voortduurt niet toegestaan enige vorm van afval, verpakkingsmateriaal etc. binnen en/of buiten het gebouw achter te laten.
 13. Opzegging van de huurovereenkomst dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 7 dagen voor het begin van de nieuwe huurperiode.
 14. De maandelijkse huur wordt vooraf van uw opgegeven bankrekening geïncasseerd. U dient zelf zorg te dragen voor voldoende saldo op uw bankrekening op dat moment. Indien het Bokske – Self Storage Units niet lukt om een automatische incassomachtiging uit te voeren, zal zij bij de huurder een opslag van € 10,- in rekening gebracht worden. De huur loopt vanaf de eerste dag dat de huur ingaat tot een maand later. Een voorbeeld van een maand huur kan zijn 15-2-2021 – 14-3-2021.
 15. Huisdieren zijn niet toegestaan in het gebouw.
 16. Rapporteer schade en andere onrechtmatigheden onmiddellijk bij Bokske – Self Storage Units.
 17. In het gebouw en het terrein rondom het gebouw, binnen het toegangshek van Bokske – Self Storage Units geldt een strikt rookverbod (inclusief e-sigaret). Bokske – Self Storage Units heeft het recht om de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden bij overtreding hiervan. Ook het gebruik van alcoholische dranken, lachgas en drugs, alsmede alle middelen die de geestes- en handelingstoestand van een mens beïnvloeden, zijn strikt verboden. Indien dit toch gebeurd, zal Bokske – Self Storage Units hiervan aangifte doen bij de politie, en heeft zij het recht de overeenkomst met directe ingang buitengerechtelijk te ontbinden.
 18. Voor de verzekering van uw goederen dient u zelf zorg te dragen. Raadpleeg uw inboedelpolis en vermeld het nieuwe risico- adres Zoom 34, 9231 DX te Surhuisterveen.
 19. Bij overtreding van één of meer bepalingen uit dit Huishoudelijk Reglement heeft Bokske – Self Storage Units het recht om het huurcontract op te zeggen en/of u, dan wel degene die zich met toestemming van u in het gebouw bevindt, de toegang tot het gebouw te ontzeggen en de toegang tot de box te blokkeren, dan wel aangifte te doen bij de politie.